Uw privacy is mijn zorg

Van elke organisatie (en dus ook van mij) wordt logischer wijze verwacht dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheidsverklaring

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de dienstverlening van Alex Delgado Personal Training. De heer G.A. Delgado, eigenaar (ZZP) van Alex Delgado Personal Training (verder te noemen: ADPT), gevestigd: Vurenhout 195, 1507 EC, te Zaandam, heeft zichtzelf als functionaris voor de gegevensbescherming verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het privacy beleid en de privacyverklaring.

ADPT verwerkt o.a. persoonsgegevens, privacygevoelige gegevens en/of medische gegevens van cliënten en relaties. Het is van groot belang dat er zorgvuldig met de verwerking van deze gegevens wordt omgegaan. Om deze reden heeft ADPT een privacy beleid opgesteld. De uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  vormen hierin de grondslag.

Privacyverklaring

Onderdeel van het privacy beleid van ADPT is de privacyverklaring. Hier vindt u o.a. contactgegevens, de verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden en bewaartermijn, uw rechten en de technische en organisatorische maatregelen welke zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen.

Hebt u vragen met betrekking tot deze privacyverklaring dan kunt u op de volgende wijze contact opnemen;

Postadres
G.A. Delgado
Vurenhout 195
1507 EC  Zaandam

06 52067919
info@alexdelgado.nl
www.alexdelgado.nl

Verwerking persoonsgegevens

Voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot een van de geboden diensten van ADPT is het noodzakelijk van iedere cliënt een cliëntendossier samen te stellen. Het dossier bevat o.a. aantekeningen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde diensten, adviezen, resultaten en verslagen. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw cliëntendossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt alleen op uw uitdrukkelijke verzoek.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. De financiële administratie is in eigen beheer. Ook worden gegevens uit het cliëntendossier aan anderen verstrekt wanneer dit wettelijk is voorgeschreven.

Door het gebruik van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het contact-, inschrijf- en/of anamneseformulier) verzend u bepaalde persoonsgegevens naar het e-mail adres van ADPT. ADPT bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ADPT worden verstrekt om te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

De volgende persoonsgegevens worden door ADPT verwerkt:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummers (privé en/of mobiel);
 • E-mail adres;
 • Gegevens omtrent uw lichamelijke gesteldheid;
 • Gegevens omtrent uw geestelijke gesteldheid;
 • Gegevens omtrent uw privé omstandigheden;
 • Gegevens omtrent uw leefgewoontes;
 • Wensen, motivatie, doelstellingen;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website zoals locatie, IP-adres en browsertype;
 • Gegevens voor afspraakplanning;
 • Gegevens voor betaling.

Grondslag voor gegevensverwerking

ADPT mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ADPT dit doet op basis van een juridische grondslag. ADPT verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ADPT, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan ADPT uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van cliënten over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening van ADPT. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ADPT worden verzameld in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, worden gebruikt of verdienen inzage voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen via de webwinkel;
 • Het verwerken van (periodieke) betalingen;
 • Het berekenen van belastingen;
 • Het aanmaken van uw basis cliëntendossier;
 • Het bijhouden van uw cliëntendossier;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het bijhouden van wijzigingen in uw algemene gezondheid;
 • Het bijhouden van voortgang binnen alle aspecten van de doelstellingen;
 • Het inplannen van afspraken;
 • Het uitvoeren van diagnosestelling en behandelingen;
 • Het interne kwaliteitsproces ter verbetering van de dienstverlening van ADPT;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

ADPT verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden wordt niet gedaan indien u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het delen van uw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data.

Het op veilige wijze verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor:

 • collegiale doorverwijzingen (bijv. fysiotherapie of collega Personal Trainer);
 • aanvullend medisch onderzoek of verzoek voor doorverwijzing via uw huisarts;
 • periodiek verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek;
 • betalingen, innen van terugkerende abonnementsgelden;
 • veiligstellen cliëntgegevens ten behoeve van de back-up service.

Veilig versturen via e-mail

Voor een veilige uitwisseling van alle privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data gebruikt ADPT Zivver (zivver.com). Zivver is een (versleutelde) berichtendienst. Als een verbinding versleuteld is, kan een bericht niet worden onderschept of aangepast tijdens het transport. Zivver is een berichtenservice waarbij de ontvangende partij de gegevens alleen via online authenticatie kan benaderen.

Bewaartermijnen

ADPT bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting en indien noodzakelijk, met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Het initiatief tot langer bewaren mag ook vanuit uw verzoek komen.

De debiteurenadministratie ten behoeve van ADPT wordt gedurende 7 jaren bewaard in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft ADPT passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken zijn voorzien van up-to-date antivirus software;
 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken en software met privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data zijn beveiligd met persoonsgebonden gebruikersnamen en (sterke) wachtwoorden;
 • Alleen rechtstreeks bij onze overeenkomst betrokken personen hebben toegang tot uw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
 • De dataopslag van ADPT waarop persoonsgegevens worden bewaard is voorzien van een professionele en moderne firewall en staat niet in rechtstreekse verbinding met het internet;
 • De data wordt door middel van een externe, offline Back-up oplossing veiliggesteld.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ADPT heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming en het verwijderen/vernietigen van (delen van) uw gegevens. Ook kunt u ADPT verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen, een kopie te ontvangen van uw gegevens of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.

U heeft het recht op verwijdering en vernietiging van uw privacygevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data. Dit verzoek dient ADPT binnen drie maanden uit te voeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de betrokken patiënt(e), of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

U kunt uw beslissing met betrekking tot uw gegevensverwerking altijd wijzigen en/of intrekken. Verwijdering en vernietiging van uw gegevens is echter een permanente beslissing welke niet ongedaan kan worden gemaakt.

U kunt uw verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming of het verwijderen/vernietigen van (delen van) uw gegevens bij ADPT kenbaar maken door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, dit kan via e-mail (info@alexdelgado.nl) of via het postadres: Vurenhout 195, 1507 EC  te Zaandam. ADPT streeft er naar om zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

Heeft u een account op deze website of heeft u een reactie achter gelaten, dan kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die wij van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Hierbij sluiten wij uit dat welke wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ADPT met uw gegevens omgaat dan laat u dit weten door contact op te nemen met ADPT. Komen wij er samen niet uit dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U dient hierbij middels overleggen van de onderlinge communicaties aan te tonen dat uw klacht gegrond is. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht. ADPT behoud zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring waar nodig aan te passen en raad u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Bij zwaarwegende en/of belangwekkende wijzigingen wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld.

Verdere vragen of opmerkingen?

Hebt u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ADPT opnemen via het postadres; Vurenhout 195
1507 EC  Zaandam, via 06 52067919 , via email: info@alexdelgado.nl of via het contactformulier op de website alexdelgado.nl.

Online privacy & cookies

Website & webhosting

Deze website en de webwinkel zijn ontwikkeld met de database gerelateerde software van WordPress en Woocommerce, behalve Woocommerce verzamelen geen van de gebruikte plugins persoonsgegevens, er worden geen kopieën van e-mails opgeslagen op de server.

De webhosting voor de website wordt betrokken bij Neostrada. De persoonsgegevens die u aan mij beschikbaar stelt als u een bestelling plaatst of een abonnement aangaat via de webwinkel, worden opgeslagen in een database op de database server van Neostrada. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten tegen misbruik en fraude. Neostrada verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Raadpleeg het Privacyverklaring Neostrada voor meer informatie.

Van geregistreerde gebruikers op onze website worden persoonsgegevens opgeslagen binnen het gebruikersprofiel. Individuele gebruikers kunnen door middel van inloggen op het persoonlijke gebruikersprofiel hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden aangepast). Deze persoonsgegevens kunnen ook bekeken en gewijzigd worden door ADPT.

Betalingen worden verwerkt via Mollie Payment Service. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan Mollie, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van Mollie voor meer informatie.

Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Er zijn door ADPT passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van de website zoveel mogelijk te voorkomen zoals de toepassing van SSL-encryptie, diverse inlogbeveiligingen en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt. Deze back-up gegevens worden opgeslagen op een externe, beveiligde harddiskdrive in privébezit van ADPT.

Als u als bezoeker een reacties achterlaat op de website, verzamelen wij de data welke is opgenomen in het reactie-formulier, alsmede het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen en misbruik te voorkomen.

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen of profilering gedaan met de door u aangeleverde gebruikersgegevens.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn heeft ADPT op deze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. ADPT maakt u er graag op attent dat, wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy- en cookiesverklaringen van deze derden van toepassing zijn. ADPT raadt u aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

De website van ADPT gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw inlog en voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.