De kleine lettertjes

We gaan nu eenmaal samen een overeenkomst aan, de algemene voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van een eerlijke en transparante samenwerking.

Omdat ik wil voorkomen dat ik bij het aangaan van elke aparte overeenkomst telkens opnieuw moet onderhandelen over de voorwaarden, heb ik deze vastgelegd in mijn algemene voorwaarden. Hierin zijn onze wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vastgelegd.

Voor aanvang van onze overeenkomst dien je jezelf op de hoogte te stellen van mijn algemene voorwaarden. Je dient deze vooraf te lezen, dit kan dus via deze website maar ik hoor je de algemene voorwaarden ook op schrift te overhandigen voor de ondertekening van de overeenkomst. Door het ondertekenen van de overeenkomst geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van Alex Delgado Personal Training zijn van toepassing op alle (vervolg)overeenkomsten, diensten, werkzaamheden, offertes en aanbiedingen tussen Alex Delgado Personal Training en zijn cliënten en zijn hiermee een essentieel onderdeel van een eerlijke en transparante samenwerking.

Artikel 1. Aard van de overeenkomst

U sluit een overeenkomst af met Alex Delgado Personal Training, gevestigd op de mahoniehout 3 1507 ED te Zaandam.

De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

De Personal Trainer zoals op deze inhuurovereenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer. U gaat derhalve een overeenkomst aan met deze persoon.

Het feit dat de Personal Trainer als zelfstandige werkzaam is en derhalve zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert, brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de Online Personal Training moet richten tot deze Personal Trainer.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich inschrijft voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie-en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze inhuurovereenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt met het aangaan van deze overeenkomst dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken.

Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbenenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. U heeft er zelf voor gekozen om een trainingsprogramma te starten van de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de training op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk.

Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de training. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden.

U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren van de door u verstrekte informatie over de trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingen kan beïnvloeden.

U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken aan de Personal Trainer. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3. Lidmaatschap en betalingen

U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Online Personal Training overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is.

U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor voor deelname aan de programma´s en trainingen. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso, overboeking vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing. Betalingen welke zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.

U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen of programma´s die niet werden voltooid.

U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

De geldigheidsduur van de pakketten is gelijk aan het aantal maanden van de overeenkomst dat u heeft afgesloten, met een minimum van drie maanden. De overeenkomsten gelden uitsluitend voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. U garandeert dat u een correcte geboortedatum opgeeft. De Personal Trainer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger blijkt dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

U erkent dat de afspraken, trainingen en adviezen die uw krijgt van de Personal Trainer binnen het overeengekomen pakket zorgvuldig dienen te worden nagekomen.

U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor niet behaalde doelstellingen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Online Personal Training afspraken op te volgen zoals ze zijn gepland. De afspraken die zijn gemaakt met de Personal Trainer, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Artikel 4. Beëindiging overeenkomst

Uw Online Personal Training overeenkomst eindigt automatisch na verloop van het abonnementsduur van de vooraf vastgestelde periode van drie, zes of 12 maanden. U kunt het abonnement niet tussentijds opzeggen. Tegen het benaderen van het einde van het abonnement zal de Personal Trainer met u in bespreking gaan over een eventuele verlengingen van het abonnement.